Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Ο κορυφαίος κατασκευαστής βερνικιών ξύλου της Αυστρίας ''ADLER''


Το εργοστάσιο παραγωγής βερνικιού ADLER είναι ο κυ-
ριότερος παραγωγός σε λάκες, χρώµατα και είδη προ-
στασίας ξύλου. Η οικογενειακή επιχείρηση µε κύρια έδρα
το Σβατς στο Τιρόλ, ιδρύθηκε το 1934 και απασχολεί
340 εργαζόµενους. Τα δύο τρίτα της παραγωγής παρά-
γονται σε υδατοδιαλυτή βάση. Λόγω της µεγάλης δέ-
σµευσής µας και των καινοτόµων εργασιών ερευνών, η
ADLER µε µερίδιο αγοράς πάνω από 60 % είναι η ηγετι-
κή εταιρεία στο τοµέα βερνικιών για παράθυρα στην Αυ-
στρία Ιταλία γερμάνια.

Συνεχείς έλεγχοι διαφυλάσσουν τη σταθερή ποιότητα
όλων των προϊόντων ADLER. Οι έλεγχοι ποιότητας αρχί-
ζουν ήδη µε τη παραλαβή των πρώτων υλών και είναι οι
κυρίως υπεύθυνοι για τη πιστοποίηση του εργοστασίου
ADLER σύµφωνα µε τους κανονισµούς πιστοποίησης ποι-
ότητας iso9001 και iso 14001.


Επίσης σε πολλές χώρες της Ευρώπης η ADLER είναι για
τους κατασκευαστές ξύλινων κουφωµάτων ένας ονοµα-
στός και ξακουστός συνεργάτης. Οι θυγατρικές επιχει-

ρήσεις και οι αρµόδιοι αντιπρόσωποί µας προσφέρουν
τις καλύτερες δυνατές τεχνικές υπηρεσίες και διαµορ-
φώνουν τη βάση για µία πετυχηµένη ανάπτυξη.

Οι τρέχουσες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, συµβάλ-
λουν στο ότι η ADLER σε σύγκριση µε τις τεχνικά κορυ-
φαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βρίσκεται στη κορυφή.

Ιδιαίτερη αξία δίνουµε στην απευθείας επαφή µε τον πε-
λάτη, για να µπορούµε να ενεργήσουµε σύµφωνα µε τις
νέες και συνεχόμενες απαιτήσεις του.

Ήδη από το 1994 η ADLER έθιξε το θέµα οικολογικής
υπευθυνότητας µε αποδείξεις:
Έθεσε σε λειτουργία ένα
από τα πιο µοντέρνα κέντρα προστασίας του περιβάλ-
λοντος και ανακύκλωσης σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό
βεβαιώνεται από το πιστοποιητικό "υπεύθυνης - φροντί-. 
δας" το" Responsible-Care-Zertifikat", µε το οποίο βραβεύ-
εται κάθε χρονιά από το 1994. 
Σαν συνέπεια αυτού, το
εργοστάσιο παραγωγής βερνικιών ADLER έγινε η πρώτη
επιχείρηση που βραβεύτηκε µε το πιστοποιητικό οικολο-
γίας "Oko-Audit-Zertifikat" στη λίστα του υπουργείου
περιβάλλοντος στην οποία ηγούνται νέοι συνεργάτες και
οικογένειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου